Algemene voorwaarden

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Pathuis en partners

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Aanvang en duur van de overeenkomst

Een opdracht wordt door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt door een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding voor akkoord te ondertekenen. Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht zodra door opdrachtnemer de ondertekende aanbieding is ontvangen.

Gegevens opdrachtgever

Opdrachtnemer gaat er vanuit dat de opdrachtgever alle nodige informatie verstrekt, voor zover dit in het vermogen ligt, en dit relevant is voor het project.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij houdt opdrachtnemer zo mogelijk rekening met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

Aanvullende vraagstelling, onvoorziene omstandigheden en andere wijzigingen ten opzichte van de opdracht, die kunnen leiden tot meerwerk worden door opdrachtnemer vooraf gemeld en pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever hiervoor goedkeuring heeft verleend.

Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan  opdrachtnemer door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die ons door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Opdrachtnemer wenst de projecten waaraan opdrachtnemer werkt te gebruiken als referentiemateriaal. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat de opdrachtgever hiertegen geen bezwaar maakt.

Intellectuele eigendom

Alle door opdrachtnemer ontwikkelde hulpmiddelen zoals spreadsheets, modellen en berekeningsmethodieken kunnen en worden ten behoeve van de projecten van de opdrachtgever ingezet, maar blijven eigendom van opdrachtnemer. 

 

Het gebruik van ontwikkelde hulpmiddelen en de daarvan afgeleide rapportages anders dan omschreven in de opdrachtverstrekking, dan wel het aan derden beschikbaar stellen daarvan zonder toestemming van opdrachtnemer is niet toegestaan.

Rapportages worden uitsluitend digitaal in PDF-formaat en/of schriftelijk aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Overmacht

Indien opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een opdrachtnemer niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het vorige lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Honorarium

Het honorarium wordt gedeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten en per maand onder vermelding van het project gefactureerd. Het honorarium is exclusief BTW, verschotten en reiskosten. Deze worden verrekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, jaarlijks de uurtarieven te indexeren. Met de  aanpassing volgt opdrachtnemer doorgaans de reguliere indexering die overeenkomt met de jaarlijkse stijging van lonen en prijzen. Ook andere invloeden op kostenontwikkelingen, bijvoorbeeld wettelijke maatregelen, kunnen meewegen in de aanpassing van de tarieven. Hierover wordt de opdrachtgever tijdig geïnformeerd.

Betaling

Betalingen geschieden binnen een periode van twee weken na dagtekening van de factuur. De facturen worden maandelijks op basis van de voortgang van het werk verstuurd.

Overige voorwaarden

Verder zijn  de voorwaarden van de DNR 2011-juli 2013-NED van toepassing. Op verzoek wordt bij opdrachtverlening een exemplaar hiervan verstrekt.